За центарот

Центарот за квалитет во соработка со Ректорската управа, разработува и имлементира форми и процедури со кои ќе се осигури дека наставничкиот кадар вклучен во обуката на студентите е квалифициран и компетентен за работата која ја извршува.

Центарот за обезбедување на квалитетот собира и анализира податоци за внатрешна и надворешна евалуација на наставничкиот кадар и врши мониторинг на имплементираните процедури со кои ќе се осигуруваат неопходните компетенции на персоналот кои се регрутира или назначува.

Центарот за обезбедување на квалитетот развива и имплементира програми за унапредување на наставните вештини и капацитети.

Раководител Персонал Оддели Веб на центарот

 

Телефон: +

 

Факс: +389 32 390 700

   

 E-mail: 

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А  

 

Пошт. фах 201, 2000 Штип, Р.Македонија