Наслов на предмет: Спорт и рекреација

Код: UGD102712 

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма : ЕТФ
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: I година/II семестар
Број на ЕКТС кредити: 0
Наставникд-р Билјана Попеска 
Предуслови за запишување на предметот: Нема

Цели на предметната програма(компетенции):

Задоволување на потреби на студентите за движење и физичка активност,  одржување и развој на моторичките способности.  

Содржина на предметната програма:

1. Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии) 2. Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии) 3. Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика  4. Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа 5. Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарката - водење, додавање, двочекор, шут на кош) 6. Кошарка (игра) 7. Пинг - понг и бадмингтон 8. Пинг - понг и бадмингтон 9. Одбојка (игра) 10. Ракомет (игра) 11. Аеробик, боречки спортови, елементарни игри  12. Проверка на моторичките способности, елементарни игри, ора и танци.

Методи на учење: Усно,  Power Point  презентација, Предавања, Презентации, Семинари на теми од вон-наставни содржини, Индивидуални задачи (домашни работи, самостојни презентации и сл.), самостојно истражување (интернет, библиографија, библиотека, медиуми и сл.) 


Вкупен расположив фонд на време: 48 


Распределба на расположивото време:

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 0
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 12 часови

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 2
 • Самостојни задачи:
 • Домашно учење:

Начин на оценување:

 • Тестови: 2х20
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна):1
 • Активност и учество: поени за присуство и активност на предавања и вежби

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F)
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на завршен испит: 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација

Литература

Задолжителна литература

1. Kukolj.M Antropomotorika Fakultet sporta i fizickog vospitanja, Beograd 2006

2. Wilmore, J. & Costill, D. Physiology of sport and exercise, (Third edition), Champaign: Human Kinetic, Illinois. 2002

3. Мalacko,J. Osnove sportskog treninga Sportska akademija, Beograd 2000

Дополнителна литература

1.Haywood, K., & Getchell, N. Life span motor development Champaign: IL. Human Kinetics. 2004

2. Magill, R. & Rouge.B Motor Learning Broun Publishers, Louisiana: 1989

3. Malina, R., Bouchard, C. & Bar – Or, O . Growth, Maturation and Physical Activity (Second Edition). Champaign: IL. Human Kinetics. 2004

Наслов на предмет: Математика 2

Код: 2FI100112

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: I година/II семестар
Број на ЕКТС кредити: 8
Наставник: Проф. д-р. Татјана Атанасова - Пачемска
Предуслови за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма(компетенции):

Познавање и разбирање на основните математички концепти и теории, познавање на ИКТ во математиката, флексибилна употреба на знаење во практиката

Содржина на предметната програма: 

Неопределен интеграл – поим, методи на интегрирање. Oпределен интеграл - поим, својства, врска помеѓу определен и неопределен. Примена - пресметување на должина на лак на крива, плоштина на лик и волумен на ротационо тело. Неправ интеграл, примена. Бројни редови - критериуми за конвергенција, алтернативни редови, апсолутна и условна конвергенција. Функционални низи и редови, степенски редови. Функции со повеќе променливи(ФПП) – дефиниција, својства, график на ФПП. Непрекинатост и диференцијабилност на ФПП, парцијални изводи. Видови екстреми на ФПП, примена во техниката. Обопштување на поимот за интеграл - повеќекратни интеграли и примена. Диференцијални равенки од прв ред - поим, општо и партикуларно решение, проблем на Коши. Решавање на некои типови на диференцијални равенки од прв ред.

 

Методи на учење:Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа

Вкупен расположив фонд на време: 216 часови

Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 3 + 2 + 2
 • Предавања: 3 х 12 = 36
 • Вежби: 2 х 12 = 24
 • Друга форма на активности: 1 х 156 = 156

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 36 часови
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 24 часови

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 1 часови
 • Самостојни задачи: 1 часови
 • Домашно учење: /

Начин на оценување:

 • Тестови: 70 бодови
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F)
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Глин Џејмс, Математика на модерен инженеринг, преводи од Влада на РМ, 2009;

2. Милан Меркле, Математичка анализа, Рачунарски факултет – Београд, 2007

3. Т.А.Пачемска, Математика 2, Авторизирани предавања, 2011

Дополнителна литература 
1. Никита Шекутковски, Математичка анализа 1, Просветно дело – Скопје, 2008

2. Боро Пиперевски, Математика 2, ФЕИТ – Скопје, 2008

Наслов на предмет: Проектирање и анализа на системи за ОИЕ

Код: 2ET105612

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 6
Наставник: Доц. д-р Мојсоска Наташа
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Студентите да ги совладаат предвидените содржини и да се запознаат со проектирањето на системите за ОИЕ и да вршат анализа на истите.

Содржина на предметната програма: 

Определување на параметри потребни за проектирање на ОИЕ (мали хидроцентрали и ветерни хидроцентрали). Современи компјутерско-подржани техники на проектирање на ОИЕ. Избор на конструктивна и енергетска опрема кај ОИЕ. Избор еднополна шема и опрема за интегрирање на ОИЕ на мрежа, избор на големина на постројките, нисконапонска опрема. Анализа на параметрите добиени од проектрањето.Анализа на ризикот при реализација на проектите од обновливи извори на енергија. Влијание на неопределеноста и неизвесноста врз параметрите на проектот.

 

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време:156 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 2 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 2 х 12 = 24
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 108

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 60 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Leon Fressis, Renewable Energy in Power Systems, New York, Wiley, 2008

Дополнителна литература

1. В. Фуштиќ, Проектирање и интеграција на ОИЕ во ЕЕ, Интерна скрипта, ФЕИТ, 2008

Наслов на предмет: Заштита при работа

Код: 2FP123212

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VIII семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: доц. д-р Дејан Мираковски
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):Запознавање со основните одредби од Законот за безбедност и здравје при работа и опасностите и ризиците во работната средина

Содржина на предметната програма: 

Вовед, цели на изучување на предметот;Законска регулатива од областа на заштитата при работа; Улогата на МОТ; Процена на професионалниот ризик; Ергономија, ергономско обликување и примена на опремата; Повреди при работа, етиолошки фактори за повредување и професионални заболувања; Гасови во работната средина, постојани и повремени состојки на воздухот  во работната средина; Радиоактивно загадување ; Прашина и методи за одредување на запрашеноста во работната средина ;  Пожари, егзогени, ендогени пожари, превенција и постапки за совладување на пожарите; Експлозии, експлозивни смеси на гасовите и воздухот, мерки за техничка заштита; Микроклиматски услови во работните простории, Бучава и вибрации во работната средина; Лични заштитни средства, служба за спасување и планови за одбрана и спасување.

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература

1. Дејан Мираковски Марија, Хаџи-Николова, Заштита при работа (Интерна скрипта), ФПТН, 2009

Дополнителна литература

1. Бенџамин О.Али, Основни принципи за здравје и безбедност при работа, International Labour Office, Geneva, 2011

Наслов на предмет: Електрични актуатори и сензори

Код: 2ЕТ105512

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: Проф. д-р Стојан Рендевски
Предуслови за запишување на предметот: освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции): Изучување на принципот на работа и свосјтвата на различни електрични сензори и акту­атори.

Содржина на предметната програма:

Видови на сензори и физички карактеристики: метални, полупроводнички, керамички, полимерни, композитни и други. Аналогни и дигитални сензори за позиционирање. Температурни сензори. Сензори за сила и притисок. Акустични сензори. Акецелерометри. Светлочувствителни сензори. Основни поими за актуатори и мотори. Карактеристики на актуатори и принцип на работа. Степер мотори. Пневматски актуатори. Хидраулични мотори. Пиезо актуатори. Електростатски и електромагнетни актуатори. Топлински актуатори. Дигитална контрола на сензори и актуатори. Сензори во процесни мерења.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Ivan Piljac, Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode, MEDIAPRINT TISKARA HRASTIĆ D.O.O, 2010

2. Ј. Fraden, Handbook of modern sensors: physics, designs and applications, Springer, 2003

3. C. Da Silva, Sensors and Actuators, CRC Press, 2007

Дополнителна литература 
1. Годфреј Ц. Онвуболу, Мехатроника, АрсЛамина, Скопје, 2009

Наслов на предмет: Системи за далечинско и дистрибуирано управување

Код: 2ЕТ101912

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: доц. д-р Драган Миновски
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):Дистрибуирани компјутерски системи. Комуникациски системи и хиерархија. Дистрибуирани системи за работа во реално време.

Содржина на предметната програма: 

Вовед во дистрибуирано управување. Компјутерски мрежи, мрежен софтвер и референтни системи. Физичко ниво, топологија, медиуми за пренос. Синхронизација и декодирање на сигнали. Податочно ниво и поднивоа. Комуникација во реално време и пренос на податоци во реално време. Дистрибуирани системи за работа во реално време. Структура на затворени системи за управување преку компјутерска мрежа.

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература

1. Petrovic, Sustavi za daljinsko vodenje i distribuirano upravljanje- predavanja, Zavod za APR, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.

Дополнителна литература

1. L. L. Peterson, B. S. Davie, Computer Networks, 2/e, Morgan Kaufman, 2000

Наслов на предмет: Мали хидроцентрали

Код:2ET105412

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 8
Наставник: Проф.д-р Атанас Илиев
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Здобивање со знаења за моќноста на МХЦ, опремата, начинот на работа, одредување на локации за изградба на МХЦ.

Содржина на предметната програма: 

Теоретски наставни единици:

 1. Вовед за МХЦ
 2. Моќност  на мали хидроцентрали.
 3. Енергија на МХЦ.
 4. Опрема  на мали хидроцентрали.
 5. Компонирање на МХЦ
 6. Технолошки шеми.
 7. Помошни објекти
 8. Енергетски карактеристики на елементите
 9. Техно-економски модели за проектирање на хидроенергетски системи
 10. Управување со енергетските ресурси
 11. Одржлив развој
 12. МХЦ во Р. Македонија

 

Практични наставни единици:

 

 1. Пресметка на параметрите на МХЦ
 2. Одредување на потребна орема за МХЦ
 3. Компонирање на МХЦ
 4. Одредување на локации за МХЦ
 5. Проектирање на МХЦ

 

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време: 216 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 3 + 2 + 2 
 • Предавања: 3 х 12 = 36 
 • Вежби: 2 х 12 = 24 
 • Друга форма на активности: 1 х 156 = 156

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 36 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 24 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 108 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература

1. Благоја Стеваноски, Електрични централи“, интерна скрипта, ТГ Битола, 2008

2. Славе Арменски, Обновливи-одржливи извори на енергија, Студентски Збор

Дополнителна литература

3. G. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, Јohn Wiley&Sons, New York, 2004

Наслов на предмет: Пазари на електрична енергија

Код:2ЕТ105312

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 8
Наставник: доц д-р Драган Миновски
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 150 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Запознавање со пазарите на електрична енергија, субјектите на либерализираниот пазар на електрична енергија и правните нормативи

Содржина на предметната програма: 

 1. Вовед
 2. Процес на либерализација и ре- регулација
 3. Развој на пазарот на електрична енергија
 4. Електрична енергија како стока на пазарите
 5. Пазарот на електрична енергија во другите држави
 6. Субјекти во реструктуираниот пазар на електрична енергија
 7. Берза на електрична енергија
 8. Систематски услуги
 9. Енергетска регулаторна комисија
 10. Конкуренција на пазарите на електрична енергија
 11. Пазари на електрична енергија во Република Македонија

Влијанието на производството на електрична енергија од обновливи врз пазарот на електрична енергија

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време: 216 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 3 + 2 + 2 
 • Предавања: 3 х 12 = 36 
 • Вежби: 2 х 12 = 24 
 • Друга форма на активности: 1 х 156 = 156

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 36 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 24 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 108 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература

1. С. Халичевич, Тржиште електричен енергије, Универзитет у Тузли, 2007

2. D.S. Kirschen, G. Strbac Fundamentals of Power System Economics, Wiley, 2006

Дополнителна литература

3. C. Haras, Electricity Markets: Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2005

Наслов на предмет: Енергија од биомаса

Код: 2ET103112

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 6
Наставник: Д-р. Маргарита Гиновска
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 90 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Запознавање со примена на биомаса во енергетски цели, производство на биогорива, топлина и електрична енергија

Содржина на предметната програма: 

 1. Вовед
 2. Извори на биомаса
 3.  Физичко-хемиска и техничка анализа на биомасата
 4. Енергетски потенцијална биомасата
 5. Процеси на трансформација на биомасата
 6. Технологии за конверзија на биомасата во горива
 7. Добивање на цврсти, течни и гасни горива од биомаса
 8. Постројки за согорување на отпадно дрво
 9. Постројки за согорување на отпадоци од земјоделие
 10. Постројки за согорување на цврст комунален отпад
 11. Примена на биомаса за производство на електрична енергија
 12. Постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија од отпадна биомаса
 13. Постројки за согорување на гасно гориво добиено од биомаса
 14. Емисии при потполно согорување на биомаса
 15. Емисии при непотполно согорување на биомаса

 

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време:156 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 2 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 2 х 12 = 24
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 108

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 60 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. F. Rosillo- Calle, P. de Groot, S. Hemstock, The Biomass Assesment Handbook, Biomass for Sustainable Environment, 2008

2. Donald L. Class, Biomass for Renewable Energy, Fuels and Chemicals, Academic Press, 1998

2. Д-р Славе Арменски, Обновливи-одржливи извори на енергија, Алфа 94, 2008

Дополнителна литература

1. H. E. Stassen, P. Stassen, P. Quaak, H. Knoef, Energy from Biomass: A Review of Combustion and Gasification Technologies, World Bank Publication, 1999

Наслов на предмет: Релејна заштита

Код: 2ET104512

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: III година/ V семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: доц. д-р Василија Шарац
Предуслови за запишување на предметот: освоени  90 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Запознавање со основните принципи на користење на заштитните релиња во електро- енергетските системи и запознавање со современа нумеричка заштита

Содржина на предметната програма:

 1. Улога на релејна заштита користење на заштитните релиња во електро- енергетските системи и запознавање со современа нумеричкa aа во електроенергетските постројки
 2. Струјни заштитни релиња
 3. Дистантни релиња
 4. Диференцијална трансформаторска заштита  
 5. Напонски релеи
 6. Заштита на собирници
 7. Заштита на генератори
 8. Заштита на електромотори
 9. Временски, сигнални и помошни релеи
 10. Добивање на мерни големини за релејна заштита. Струјни и напонски трансформатори
 11. Испитување на релејна заштита и уреди за нејзино испитување
 12. Современи микропроцесорски нумерички заштитни релиња

 

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Ф. Божута, Автоматски заштитни уреди во електроенергетските постројки, Сараево, 1987

Дополнителна литература 
1. Д. Бекут, Релејна заштита, Нови Сад, 1987