Наслов на предмет: Ветрогенераторски системи

Код: 2ET104812

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: III година/VI семестар
Број на ЕКТС кредити: 6
Наставник: Доц д-р Василија Шарац
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 90 кредити

Цели на предметната програма(компетенции):

Здобивање со знаења за одредување на параметри за проектирање на ветерни централи.

Содржина на предметната програма: 

Теоретски наставни единици:

 

 1. Вовед
 2. Моќност и енергија на ветрот. 
 3. Ефикасност на ветерна турбина.
 4. Ветерни електрични централи
 5. Опрема и компонирање на ветерните електрични централи
 6. Ветрогенератори.
 7. Ветротурбина, видови
 8. Карактеристики на ветротурбини
 9. Концепти на претварање на енергијата на ветрот во електрична.
 10. Видови на ветроагрегати.
 11. Избор на локација на поставување на ветроагрегат.
 12. Врзување на ветроагрегатот на мрежа.

 

Практични наставни единици:

 

 1. Пресметка на моќност на ветерот
 2. Пресметка параметри на ветерна централа
 3. Пресметка на параметри на ветерна турбина
 4. Ветерни централи во Р.Македонија

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време:156 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 2 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 2 х 12 = 24
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 108

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 60 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. М. Patel, Wind and Solar Power Systems, CRC Press, Boca Raton, 1999

2. G. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley&Sons, New York, 2004

Дополнителна литература