Наслов на предмет: Информатика

Код: 2FI110112

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: I година/I семестар
Број на ЕКТС кредити: 6
Наставник: Доцент д-р Зоран Здравев
Предуслови за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на основните концепти на информатиката и концепти за користење на компјутерите за комуникација, истражување и канцелариска работа

Содржина на предметната програма: 

-         

 • Вовед во информатика: алгоритам, апстракција, историја,
 • Компјутерски хардвер: вовед, видови, архитектура на компјутерски системи, Муров закон,
 •    
 • Компјутерски хардвер: периферни уреди, компјутерска меморија, дигитална идентификација;
 •          
 • Компјутерски софтвер: апликативен софтвер, лиценци, софтвер со отворен код;
 •         
 • Компјутерски софтвер: системски софтвер, програмски јазици;
 •        
 • Компјутерски софтвер: веб сервиси, онлајн системи за складирање и уредување на документи,
 •         
 • Компјутерски мрежи: LAN, MAN, WAN, топологии, апликации кои работат на мрежа, компоненти, поврзување;
 •          
 • Компјутерски мрежи: интернет, интранет, екстранет,  сервиси на интернет;
 •         
 • Компјутерска безбедност: поим, безбедносен ризик. злонамерен софтвер, неовластен пристап, криптографија;
 •         
 • Информациони системи, вовед, типови, ERP, CRM, HR, SCM;
 •          
 • Системи за управување со содржината CMS: DMS, DAMS, WCM, ECP, ERS;
 •        
 • Бази на податоци, основи, типови, примена

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време:156 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 2 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 2 х 12 = 24
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 108

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 60 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Зоран Здравев и др., Информатика - скрипта, УГД, 2012

2. Зоран Здравев и др., Практикум по предметот Информатика, УГД, 2012

Дополнителна литература 
1. Glenn Brookshear, „Computer Science – an overview“, Pearson International edition, 2009

2. Carl Reynolds and Paul Tymann, „Principles of Computer Science“, McGraw Hill, 2008

3. James O’Brien „Introduction to Information Systems “, McGraw Hill, 2008