Наслов на предмет: CAD/ CAM

Код: 2ЕТ100712

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: I година/II семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: Проф. д-р Симеон Симеонов
Предуслови за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма(компетенции): Цели на предметната програма (компетенции Вовед во CAD/ CAM системи и елементи. CAD/ CAM хардвер и софтвер. Поврзување на CAD/CAM систем со CNC систем

Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма: Примена на техники на оптимизација. CAD/CAM хардвер и софтвер. Поврзување на CAD/CAM системите со CNC системи. CAD/CAM  дизајнирање на електронски склопови.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. З. Пандилов, Предавања по нумеричко управување и CAD/CAM, Машински факултет, Скопје, 2009

2. F. Amirouche, Principles of Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice Hal, 2004,

3. Altintas Yusuf, Manufacturing Automation Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and Cnc Design, Cambridge University Press, 2000

Дополнителна литература