Наслов на предмет: Електротехника 1

Код: 2ET100912

Студиска програма: САУ
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: II година/III семестар
Број на ЕКТС кредити: 8
Наставник: доц д-р Василија Шарац
Предуслови за запишување на предметот: освоени  36 кредити

Цели на предметната програма (компетенции): Добивање на знаења од основните електронски елементи и дигиталната електроника

Содржина на предметната програма:

 1. Електронски елементи (балистика, емисија на електрони од цврсто тело).
 2. Полупроводници (видови и карактеристики)
 3. Полупроовдничка диода (особини на p-n спојот).
 4. Транзистори (принцип на работа, модел на Ербенс-Мол)
 5. Енергетски полупроводнички елементи (диода, транзистор, MOSFET, IGBT)
 6. Тиристор
 7. Транзистор со ефект на поле (FET) (принцип на работа, карактеристики)
 8. Засилувачи (операциски, компаратори)
 9. Дигитална електроника (кола во импулсен режим на работа)
 10. Алгебра на комутациски склопови
 11. Логички кола, основни параметри и динамички карактеристики
 12. Начини на реализација на основните логички кола

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време: 216 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 3 + 2 + 2 
 • Предавања: 3 х 12 = 36 
 • Вежби: 2 х 12 = 24 
 • Друга форма на активности: 1 х 156 = 156

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 36 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 24 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 108 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. М.Камиловски, Електроника 1, УКИМ, Скопје, 2004

2. Живковиќ Д, Поповиќ М, Импулсна и дигитална електроника, ЕТФ , Белград, 1992

Дополнителна литература 
1. Adel. S. Sedra, Keneth C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004