Наслов на предмет: Телекомуникациски мрежи

Код:2ЕТ103512

Студиска програма: Обновливи извори на енергија
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: IV година/VII семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: Доц.д-р Александар Туџаров
Предуслови за запишување на предметот: Запишана четврта година,

Цели на предметната програма(компетенции):

разбирање на концептот на телекомуникациско омрежување и на различни типови на телекомуникациски мрежи. Запознавање со основните мрежни протокли во модерните телекомуникациски мрежи.

Содржина на предметната програма: 

Елементи на телекомуникациски мрежи. Класификација и услуги на телекомуникациски мрежи. Мрежен дизајн. Еволуција на телекомуникациски мрежи. Податочни мрежи. LAN стандарди. Ентернет и IEEE 802.3 LAN стандарди. FDDI. Бежичен LAN и IEEE 802.11 стандарди. WAN стандарди. Тест. Широкопојасни мрежи. Мрежно поврзување. Мрежни протокли.

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература

1. A. Leon-Garcia, I. Widjaja "Communication networks" (2nd edition), McGraw Hill, 2003.

2. J. Spragins, "Telecommunications: protocols and design", Addison-Wesley, 1991.

Дополнителна литература