Наслов на предмет: Електрични инсталации

Код: 2ЕТ101112

Студиска програма: САУ
Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел): ETF
Степен (прв, втор, трет циклус): прв
Академска година / семестар: II година/III семестар
Број на ЕКТС кредити: 4
Наставник: Доц. д-р Василија Шарац
Предуслови за запишување на предметот: Освоени 36 кредити

Цели на предметната програма(компетенции): Запознавање со нисконапонските електрични инсталации, нивни компоненти и начин на изведба во станбени и деловни објекти

Содржина на предметната програма: 

 1. Енергетски инсталации и кабли
 2. Опрема и системи за електрични инсталации
 3. Заштита од електричен удар при нормални услови
 4. Заштита од електричен удар при појава на грешка
 5. Димензионирање на кабли
 6. Заштита на објекти од атмосферски празнења
 7. Планирање и изградба на електрични дистрибутивни системи во згради
 8. Фотометриска пресметка
 9. Светилки
 10. Изведба на заземјување
 11. Софтверски пакети за избор на светилки и фотометриска пресметка

Примери на изведба на електрични инсталации

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа


Вкупен расположив фонд на време:120 часови
Распределба на расположивото време:

 • Предавања + вежби + консултации = 2 + 1 + 1
 • Предавања: 2 х 12 = 24
 • Вежби: 1 х 12 = 12
 • Друга форма на активности: 1 х 84 = 84

Форми на наставните активности:

 • Предавања - теоретска настава: 24 часови 
 • Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: 14 часови 

Други форми на активности

 • Проектни задачи: 24 часови 
 • Самостојни задачи: 24 часови 
 • Домашно учење: 36 часови 

Начин на оценување: 

 • Тестови: 70 бодови 
 • Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна): 10 бодови 
 • Активност и учество: 20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка):

 • до 50 бода 5 (пет) (F) 
 • од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
 • од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
 • од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
 • од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
 • од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит: Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовсност на предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата: Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата: Самоевалуација и надворешна евалуација

Литература

Задолжителна литература
1. Срб Вјекослав, Електричне инсталације и нисконапонске мреже,Техничка књига, Загреб, 1991

2. George Haberl, Switching, Protection and Distribution in Low- Voltage Networks,Publicis MCD Verlag, 1994

Дополнителна литература

1. Златко Косек, Збирка прописа за електричне инсталације ниског напона, 1990