ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИ КОМПЕТЕНЦИИ – ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Молба со ТМ од 50 денати , Уверение за завршен факултет, Извод од матична книга на родени, , Државјанство. Откако ќе се одобри молбата се доставува:...