Англиска книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF203112

Стара англиска книжевност (до 17 век)

6

3+2+2

216

4FF203212

Англиска книжевност од 18 до 20 век

6

3+2+2

216

4FF203312

Англофонски постколонијални книжевности

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF203412 Постмодерна британска проза
4FF203512 Постмодерна американска проза
4FF201912 Теорија на книжевноста
4FF203612 Литературата во наставата по англиски јазик


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30