Англиски јазик

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF202412

Лингвистика на англискиот јазик

6

3+2+2

216

4FF202512

Англиско-македонски контрастивни проучувања

6

3+2+2

216

4FF202612

Прагматика и анализа на дискурс

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF202712 Социолингвистика
4FF202812 Синтакса и граматички категории
4FF202912 Когнитивна лингвистика
4FF203012 Корпусна лингвистика
4FF207612 Современи преведувачки теории


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30