Германска книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF205012

Историја на германската книжевност

6

3+2+2

216

4FF205112

Германска постмодерна книжевност

6

3+2+2

216

4FF205212

Интеркултурни врски на германската литература

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF205312 Историја и култура на германска цивилизација
4FF201912 Теорија на книжевноста
4FF205412 Германска постколонијална книжевност
4FF205512 Германска модерна книжевност


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30