Германски јазик

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF204312

Модерни тенденции во современиот германски јазик

6

3+2+2

216

4FF204412

Контрастивна лингвистика

6

3+2+2

216

4FF204512

Германска лингвистика

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2 

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF204612 Применета лингвистика
4FF204712 Технологијата во наставата по германски јазик
4FF204812 Јазична политика и мултилингвализмот во Европа
4FF204912 Прагматика и анализа на дискурс


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30