Македонска книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF201012

Историја на македонската книжевност и фолклор

6

3+2+2 216

4FF201112

Современа македонска книжевност

6 3+2+2 216

4FF201212

Теорија на книжевноста

6 3+2+2 216

Факултетски изборен предмет 1

4 2+2+1 156

Факултетски изборен предмет 2

4 2+2+1 156

Универзитетски изборен предмет

4 2+2+1 156

Вкупно:

30 15+12+9 828

Факултетски изборни предмети:

4FF201312 Описот во современата македонска книжевност
4FF201412 Теорија на поезијата
4FF201512 Сказновидното во македонската книжевност за деца
4FF201612 Реалистична македонска проза за деца


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачката работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30