Македонски јазик

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200112

Граматика на стандардниот македонски јазик

6

3+2+2

216

4FF200212

Македонска дијалектологија и етимологија

6

3+2+2

216

4FF200312

Реторика

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF200412 Лексикологија на современиот македонски јазик
4FF200512 Историја на македонскиот јазик
4FF200612 Зборообразување на современиот македонски јазик
4FF200712 Методи и техники на теренски истражувања на јазикот
4FF200812 Лингвистичка антропологија


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачката работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30