Методика на наставата по англиски јазик и книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF202412

Лингвистика на англискиот јазик

6

3+2+2

216

4FF203712

Теорија и практика во наставата по англиски јазик и книжевност

6

3+2+2

216

4FF203812

Усвојување на англискиот како странски јазик

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF203912 Технологијата во наставата по англиски јазик
4FF204012 Литературата во наставата по англиски јазик
4FF204112 Социолингвистика
4FF204212 Прагматика и анализа на дискурс


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

   

Вкупно:

30