Методика на наставата по македонски јазик и книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF201712

Македонскиот јазик и книжевност во наставата – естетска рецепција и комуникација

6

3+2+2

216

4FF201812

Книжевност за деца и младина

6

3+2+2

216

4FF200112

Граматика на стандардниот македонски јазик

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1  

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF201912 Теорија на книжевноста
4FF202012 Усвојување на македонскиот јазик како странски
4FF202112 Лингвистички теории и методи
4FF202212 Планирање на педагошката дејност во училиштата


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF202312

Методологија на педагошките истражувања

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30