Турска книжевност

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF206712

Историја на турската книжевност

6

3+2+2

216 

4FF206012

Граматика на османскотурскиот јазик

6

3+2+2

216 

4FF206812

Теории и книжевни родови во турската книжевност

6

3+2+2

216 

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156 

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156 

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156 

Вкупно:

30

15+12+9

828 

Факултетски изборни предмети:

4FF206912 Струите во турската книжевност
4FF207012 Турска митологија и фолклор
4FF207112 Текстови на турската суфиска книжевност
4FF207212 Османско-турска поезија и проза
4FF207312 Поезија и проза на современата турска книжевност
4FF207412 Споредбена книжевност


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30