Турски јазик

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF205912

Граматика на турскиот јазик

6

3+2+2

216

4FF206012

Граматика на османскотурскиот јазик

6

3+2+2

216

4FF206112

Контрастивна граматика

6

3+2+2

216

Факултетски изборен предмет 1

4

2+2+1

156

Факултетски изборен предмет 2

4

2+2+1

156

Универзитетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

15+12+9

828

Факултетски изборни предмети:

4FF202112 Лингвистички теории и методи
4FF206212 Современи преведувачки теории и техники
4FF206312 Преведување на книжевни текстови
4FF206412 Техники на превод од османскотурски на македонски јазик
4FF206512 Старoтурски јазик (8.-14 век)
4FF206612 Методи на дијалектолошките истражувања


II СЕМЕСТАР - прва година

Код

Предмет

Кредити

Часови

Вкупно

4FF200912

Техники на научноистражувачка работа

6

3+2+2

216

4FF207512

Магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30