Студиска програма по Геологија и геофизика 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP211312

Тектонофизика

6

90

2FP211412

Геофизички полиња

6

90

2FP211712

Палеомагнетизам

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Универзитетски изборен предмет

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP211612 - Геофизички модели на тврда земја
2FP211512 - Компјутерско моделирање
2FP211812 - Филтри
2FP212012 - Методи на каротаж
2FP212112 - Изотопна геологија
2FP212212 - Неотектоника
2FP212312 - Структурни модели
2FP212412 - Стратиграфски методи
2FP212512 - Мерна техника


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP211912

Напредно моделирање и интерпретација

6

90

2FP215112

Магистерска работа

24

360

 

Вкупно:

30

450