Студиска програма по Геомеханика 

Eдногодишни студии - 60 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP251712

Категоризација на карпест материјал

8

120

2FP251812

Одбрани поглавја од геомеханика

8

120

2FP251912

Одбрани поглавја од геофизика

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP252112 - Хидрогеологија
2FP252212 - Геоелектрика
2FP252312 - Сеизмика
2FP252412 - Минералогија и петрографија
2FP252512 - Стабилност на карпести масиви
2FP252612 - Подграда и стабилност на подземни објекти
2FP251312 - Инженерство на стабилност на косини
2FP252712 - Тестирање и мерење
2FP252812 - Метода на конечни елементи и конечни разлики
2FP252912 - Проектирање и просторно планирање
2FP253012 - Инженерска геодинамика


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP252012

Геомеханички модели

6

90

 

Магистерска работа

24

360

 

Вкупно:

30

450


 

Двогодишни студии - 120 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP253112

Одбрани поглавја од механика на карпи

8

120

2FP253212

Одбрани поглавја од механика на почви

8

120

2FP251912

Одбрани поглавја од геофизика

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP251712

Категоризација на карпест материјал

8

120

2FP253012

Инженерска геодинамика

8

120

2FP252312

Сеизмика

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP252012

Геомеханички модели

8

120

2FP253412

Теорија на пластичност

8

120

2FP252712

Тестирање и мерење

8

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

90

 

Вкупно:

30

450


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP253512

Магистерска работа

30

450

 

Вкупно:

30

450

 

Факултетски изборни предмети

2FP251812 - Одбрани поглавја од геомеханика
2FP252112 - Хидрогеологија
2FP252212 - Геоелектрика
2FP252412 - Минералогија и петрографија
2FP252512 - Стабилност на карпести масиви
2FP252612 - Подграда и стабилност на подземни објекти
2FP251312 - Инженерство на стабилност на косини
2FP252812 - Метода на конечни елементи и конечни разлики
2FP252912 - Проектирање и просторно планирање
2FP253312 - Механика на континуирана средина