Студиска програма по Хидрогеологија

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP213612

Одбрани поглавја од хидрогеологија

6

90

2FP213712

Хидрологија 2

6

90

2FP213812

Геофизички истражувања на води

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Универзитетски изборен предмет 

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP214012 - Моделирање на подземни води
2FP214112 - Котаминација и ремедијација на подземни води и геолошки средини
2FP214212 - Геотермални ресурси и геотермални системи
2FP214312 - Хидрохазард
2FP214412 - Квалитет и заштита на подземни води
2FP214512 - Одбрани поглавја од хидрохемија
2FP212012 - Методи на каротаж
2FP214712 - Менаџирање на водени ресурси
2FP214812 - Хидроинформатика


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP213912

Методологија на хидрогеолошки истражувања

6

90

2FP215112

Магистерска работа

24

360

 

Вкупно:

30

450