Студиска програма по Индустриска логистика 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP230112

Теорија на логистиката

8

120

2FP230212

Математичко моделирање во логистиката

8

120

2FP230312

Производен менаџмент

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP230412 - Управување со проток на материјали
2FP230512 - Складирање
2FP230612 - Применета статистика и симулација
2FP230712 - Планирање на постројки
2FP230812 - Симулациони јазици


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP230912

Примена на ИТ во логистиката

8

120

2FP231012

Маркетинг логистика

8

120

2FP231112

Производна логистика

6

90

 

Факултетски изборен предмет 3 

4

60

 

Факултетски изборен предмет 4 

4

60

 

Вкупно: 

30

450

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2FP231212 - Транспорт на суровини
2FP231312 - Системи на мониторинг и евиденција во логистиката
2FP231412 - Методи на оптимизација на логистички системи
2FP231512 - Логистички трошоци на претпријатие


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP231612

Управување со проекти

8

120

2FP231712

Методи на проектирање на логистички системи

8

120

2FP231812

Менаџмент на набавки

8

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

90

 

Вкупно:

30

450


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP231912

Магистерска труд

30

450

 

Вкупно:

30

450