Студиска програма по Инженерство на работна средина - 60 EKTS 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP220112

Методологија на научноистражувачка работа

6

90

2FP220212

Моделирање на животната средина

6

90

2FP220312

Законска регулатива во областа на животната средина и безбедност и здравје при работа

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Универзитетски изборен предмет

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP221412 - Анализа на ризици во работната средина
2FP221512 - Технички мерки за заштита
2FP221612 - Индустриска вентилација
2FP221712 - Бучава, зрачења, светло и вибрации
2FP221812 - Управување со опасни материи
2FP221912 - Хигиена и епидемиологија
2FP222012 - Токсикологија и медицина на трудот
2FP222112 - Индустриски несреќи


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP221312

Вовед во безбедност и здравје при работа

6

90

2FP221212

Магистерска работа

24

360

 

Вкупно:

30

450