Студиска програма по Инженерство на животна средина - 120 EKTC 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP220112

Методологија на научноистражувачка работа

8

120

2FP220212

Моделирање на животната средина

8

120

2FP220312

Законска регулатива во областа на животната средина и безбедност и здравје при работа

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP222212

Напредна процена на влијанијата врз животна средина (EIA)

8

120

2FP221012

Управување со опасен отпад

8

120

2FP221112

Управување со комунален отпад

6

90

 

Факултетски изборен предмет 3 

4

60

 

Факултетски изборен предмет 4 

4

60

 

Вкупно: 

30

450


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP222312

Европското законодавство за животна средина

8

120

2FP220812

Третман на загадени води

8

120

2FP220912

Контаминирани земјишта

8

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

90

 

Вкупно:

30

450


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP221212

Магистерска труд

30

 450

 

Вкупно:

30

 450

Факултетски изборни предмети

2FP222412 - Планирање на индустриски постројки
2FP220712 - Загадување и заштита на воздухот
2FP222512 - Анализа на ризик
2FP222612 - Управување со материјали
2FP222712 - Минерологија и животна средина
2FP222812 - Контрола на бучава и вибрации
2FP222912 - Лимнологија
2FP220512 - Биохемиски процеси за преработка
2FP220612 - Мултифазен контаминиран транспорт