Пејзажна архитектура

Студиска програма по Пејзажна архитектура 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP262012

Нови материјали

8

120

2FP262112

Историја на пејзажната архитектура 2

8

120

2FP262212

Методологија во научно истражувачка работа

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP262312 - Иновации и стратегии во дизајнот
2FP262412 - Декоративна дендрологија 2
2FP262512 - Теорија на композиција во пејзажната архитектура
2FP262612 - Педологија


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP262712

Бизнис иновации и дизајн

8

120

2FP262812

Дизајн на зелените површини

8

120

2FP262912

Заштита на животната средина

6

90

 

Факултетски изборен предмет 3 

4

60

 

Факултетски изборен предмет 4 

4

60

 

Вкупно: 

30

450

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2FP263012 - Уредување на јавни урбани површини
2FP263112 - Компјутерска технологија во дизајнот
2FP263212 - Рекултивација на земјиштето
2FP263312 - Одржлив развој


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP263412

Вода и водни системи

8

120

2FP263512

3Д интерпретација на простор

8

120

2FP263612

Парковска архитектура

8

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

90

 

Вкупно:

30

450


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Магистерска труд

30

30

 

Вкупно:

30

30