Студиска програма по Подземна експлоатација 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP211112

Програмирање и моделирање во рударството

6

90

2FP211212

Транспорт и логистика во подземните рудници

6

90

2FP211312

Современи вентилациони системи

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Универзитетски изборен предмет

4 60
 

Вкупно:

30  450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP211412 - Рударски машини – конструкција и одржување

2FP211512 - Рударски методи

2FP211612 - Современо проектирање на подземен рудник

2FP211712 - Еколошка анализа на податоци

2FP211812 - Просторно планирање и ГИС

2FP211912 - Рудничка економија

2FP212012 - САУ во подземната експлоатација

2FP212112 - Техничка заштита


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP212212

Современи технологии за изработка на рударски простории

6

90

 

Магистерска работа

24

360

 

Вкупно:

30

450