Студиска програма по Транспортна инфраструктура 

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP250112

Патишта 2

8

120

2FP250212

Горен строј на патишта 2

(Проектирање и димензионирање на коловозни конструкции)

8

120

2FP211012

Одбрани поглавја од механика на карпи и тлото

6

90

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Вкупно:

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP250312 - Специјални минирања во градежништвото
2FP250412 - Подобрување на почви и карпи
2FP214912 - Основи на ГИС
2FP250512 - Систем на квалитет и стандарди


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP250612

Управување и одржување на патишта (Одбрани поглавја)

8

120

2FP250712

Проектен менаџмент (Управување со проекти во градежништвото)

8

120

2FP250812

Планирање на транспортна инфраструктура

6

90

 

Факултетски изборен предмет 3 

4

60

 

Факултетски изборен предмет 4 

4

60

 

Вкупно: 

30

450

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FP250912 - Аеродроми
2FP251012 - Градежни објекти и животна средина
2FP251112 - Фундирање - (Одбрани поглавја)
2FP251212 - Технологии на интермодален транспорт
2FP251312 - Инженерство на стабилност на косини


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FP251412

Патни јазли

8

120

2FP251512

Технички прописи и правна регулатива од областа на сообраќајниците

8

120

2FP251612

Менаџмент во градежништвото

8

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

90

 

Вкупно:

30

450


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Магистерска труд

30

30

 

Вкупно:

30

30