Студиска програма по Етнокореологија - едногодишни студии - 60 ЕКТС

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU215312

Етнокореологија со народни ора

6

156

4FU215412

Класификација на народните ора во Македонија

6

156

4FU215512

Методика на народни ора

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

Методологија на научно истражувачка работа (универзитетски)
4FU215912 Етнологија на Македонија
4FU216012 Историја на македонска музика
4FU216112 Антропологија на игра
4FU253812 Етномузикологија 4


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU215612

Сценска адаптација

6

156

 

Магистерска работа

24

672

 

Вкупно:

30

828