Студиска програма по Музичар изведувач (флејта, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, виолина, виола, виолончело, контрабас) - едногодишни студии

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно


4FU246312
4FU246412
4FU246512
4FU246612
4FU246712
4FU246812
4FU246912
4FU247012
4FU247112
4FU247212
4FU247312
4FU247412

Матичен инструмент со корепетиција 1
- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контарбас

6

156

4FU247512

Камерна музика 1

6

156

4FU247712

Напредни оркестарски делници

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

Методологија на научно истражувачка работа
4FU249112 Напредна методика за дувачки инструменти
4FU249212 Напредна методика за гудачки инструменти
4FU207612 Естетика на музика
4FU247812 Напредни техники на импровизација
4FU249412 Историја на македонска музика


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU207412

Камерна музика 2

6

156

Матичен инструмент со корепетиција 2 (Магистерски труд)

24

672

4FU247912
4FU248012
4FU248112
4FU248212
4FU248312
4FU248412
4FU248512
4FU248612
4FU248712
4FU248812
4FU248912
4FU249012

- флејта
- обоа
- кларинет
- фагот
- хорна
- труба
- тромбон
- туба
- виолина
- виола
- виолончело
- контрабас

   

 

Вкупно:

30

828