Студиска програма по Пијано - едногодишни студии - 60 ЕКТС

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU261012

Пијано 1

6

156

4FU261112

Камерна музика

6

156

4FU261212

Методика на наставата по пијано

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

Методологија на научно истражувачка работа
4FU207612 Естетика на музика
4FU261612 Историја и теорија на пијанизмот
4FU261512 Познавање на клавирска литература
4FU261812 Анализа на музичко дело


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU261312

Пијано 2

6

156

 

Магистерска работа

24

672

 

Вкупно:

30

828