Студиска програма по Соло пеење - едногодишни студии - 60 ЕКТС

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU253112

Соло пеење 1

6

156

4FU253212

Камерно вокална музика

6

156

4FU253312

Оперско студио

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

4FU253612 Актерска игра
Италијански јазик
4FU207612 Естетика на музика
4FU253712 Историја на македонска музика
4FU253812 Солфеж


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU253412

Соло пеење 2

6

156

 

Магистерска работа

24

672

 

Вкупно:

30

828