Студиска програма по Теорија на музиката и музичка педагогија - едногодишни студии - 60 ЕКТС

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU207112

Анализа на музичко дело 1

6

156

4FU207212

Техника на компонирање на XX век

6

156

4FU207312

Музикологија

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

Методологија на научно истражувачка работа (универзитетски)
4FU207612 Естетика на музика
4FU207712 Напреден солфеж
4FU207812 Оркестрација
4FU207912 Композиција


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4FU207412

Анализа на музичко дело 2

6

156

 

Магистерска работа

24

 

 

Вкупно:

30