Студиска програма - Применета политика и дипломатија, 3 годишни студии

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF100112

Теорија на државата и правото

8

3+2+2

216

4PF100212

Уставно право

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од четирите понудени предмети

4PF100312

Историја на правото

4

2+1+1

120

4EK100112

Основи на економија

4

2+1+1

120

4PF100412

Граѓанско општество

4

2+1+1

120

4PF100512

Правосуден систем на Република Македонија

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF106312

Наука за политика

8

3+2+2

216

4PF100712

Социологија на правото

6

2+2+1

156

4PF100812

Политички систем

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF100912

Човекови права

4

2+1+1

120

4PF101012

Јавна администрација

4

2+1+1

120

 

Спорт и рекреација 

     

 

Универзитетски изборен предмети

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

13+10+7

924

 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF104712

Применета политика

8

3+2+2

216

4PF106412

Јавност и јавно мислење

8

3+2+2

216

4PF101312

Меѓународно јавно право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF101412

Запишување на права на недвижности

4

2+1+1

120

4PF101512

Дипломатско и конзуларно право

4

2+1+1

120

4PF101612

Семејно право

4

2+1+1

120

4PF101712

Наследно право

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF106512

Надворешна политика

8

3+2+2

216

4PF101912

Административно право и административна постапка

6

2+2+1

156

4PF106612

Преговарање

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF102112

Регулација на финансиски пазари

4

2+1+1

120

4PF102212

Локална самоуправа

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

13+10+7

924

 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF102312

Право на Европска унија

8

3+2+2

216

4PF106712

Лобирање и интересни групи

8

3+2+2

216

4PF106812

Политички теории

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од двата понудени предмети

4PF102612

Пенологија

4

2+1+1

120

4PF102712

Управни спорови

4

2+1+1

120

4EK103012

Применета економија

4

2+1+1

120

4PF102912

Оштетно право

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF106912

ЕУ-надворешна и безбедносна политика

8

3+2+2

216

4PF107012

Алтернативно решавање на спорови

6

2+2+1

156

4PF107112

Политичка социологија

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF103212

Филозофија на правото

4

2+1+1

120

4PF103312

Трудово право

4

2+1+1

120

4PF109112

ЗАВРШЕН ИСПИТ/ Геополитика на Југоисточна Европа- овој предмет го полагаат студентите кои продолжуваат со студиите)

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

11+8+6

768

СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИИТЕ ГИ ЗАВРШУВААТ ТРИГОДИШНИ СТУДИИ СО 180 ЕКТС ПОЛАГААТ ЗАВРШЕН ИСПИТ. СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ СО 240 ЕКТС НАМЕСТО ЗАВРШЕН ИСПИТ ПОЛАГААТ ГЕОПОЛИТИКА НА ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.

МОДУЛ: ЕВРОПСКО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4EK101412

Меѓународни економски односи

8

3+2+2

216

4PF106012

Меѓународни односи

8

3+2+2

216

4PF102812

Европски институции

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF103712

Еколошко право

4

2+1+1

120

4PF103812

Јавни служби

4

2+1+1

120

4PF103912

Медиумско право

4

2+1+1

120

4PF104012

Право на осигурување

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 
 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

ДИПЛОМСКИ ИСПИТ

8

3+2+2

216

4PF106112

Меѓународни организации

6

2+2+1

156

4PF106212

Политики на ЕУ

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF104312

Номотехника

4

2+1+1

120

4PF104412

Комуникации и односи со јавноста

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет
Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

13+10+7

924