МОДУЛ: Финансово право


СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИИТЕ ГИ ЗАВРШУВААТ ТРИГОДИШНИТЕ СТУДИИ СО 180 ЕКТС ПОЛАГААТ ЗАВРШЕН ИСПИТ. СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ СО 240 ЕКТС НАМЕСТО ЗАВРШЕН ИСПИТ ПОЛАГААТ ПРАВО НА ДРУШТВА.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF105812

Меѓународно финансово право

8

3+2+2

216

4PF105912

Банкарско право

8

3+2+2

216

4PF103612

Меѓународно приватно право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF107012

Проектен менаџмент со ЕУ фондови

 4 2+1+1  120

4PF103812

Јавни служби

4

2+1+1

120

4PF103912

Медиумско право

           4 2+1+1        120

4PF104012

Право на осигурување

           4

2+1+1

       120

Вкупно:

30

16+10+9

828

 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

Задолжителни предмети

 

ДИПЛОМСКИ ТРУД

8

3+2+2

192

4EK110312

Јавни финансии

6

2+2+1

156

4PF1057122

Царински систем на Р. Македонија

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF106112

Номотехника

4

2+1+1

120

4PF106112

Комуникацијата во јавната администрација

           4 2+1+1        120

 

Универзитетски изборен предмет
Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

           6 2+2+1  120
 

Вкупно:

30

13+10+7

780