Студиска програма - Казнено право

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF100112

Теорија на државата и правото

8

3+2+2

216

4PF100212

Уставно право

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од четирите понудени предмети

4PF100312

Историја на правото

4

2+1+1

120

4EK100112

Основи на економија

4

2+1+1

120

4PF100412

Граѓанско општество

4

2+1+1

120

4PF100512

Правосуден систем на Република Македонија

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF100612

Римско право

8

3+2+2

216

4PF100712

Социологија на правото

6

2+2+1

156

4PF100812

Политички систем

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF100912

Човекови права

4

2+1+1

120

4PF101012

Јавна администрација

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмети

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

13+10+7

924

 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF101112

Основи на граѓанско и стварно право

8

3+2+2

216

4PF101212

Казнено право

8

3+2+2

216

4PF101312

Меѓународно јавно право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF101412

Запишување на права на недвижности

4

2+1+1

120

4PF101512

Дипломатско и конзуларно право

4

2+1+1

120

4PF101612

Семејно право

4

2+1+1

120

4PF101712

Наследно право

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF101812

Облигационо право

8

3+2+2

216

4PF101912

Административно право и административна постапка

6

2+2+1

156

4PF102012

Трговско право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF102112

Регулација на финансиски пазари

4

2+1+1

120

4PF102212

Локална самоуправа

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

13+10+7

924

 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF102312

Право на Европска унија

8

3+2+2

216

4PF102412

Финансово право

8

3+2+2

216

4PF102512

Договорно право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од двата понудени предмети

4PF102612

Пенологија

4

2+1+1

120

4PF102712

Управни спорови

4

2+1+1

120

4EK103012

Применета економија

4

2+1+1

120

4PF102912

Оштетно право

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF103012

Казнено процесно право

8

3+2+2

216

4PF103112

Граѓанско процесно право

6

2+2+1

156

4PF107112

Политичка социологија

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF103212

Филозофија на правото

4

2+1+1

120

4PF103312

Трудово право

4

2+1+1

120

4PF109212

ЗАВРШЕН ИСПИТ/ Право на друштва- овој предмет го полагаат студентите кои продолжуваат со студиите)

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

11+8+6

768

СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИИТЕ ГИ ЗАВРШУВААТ ТРИГОДИШНИ СТУДИИ СО 180 ЕКТС ПОЛАГААТ ЗАВРШЕН ИСПИТ. СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ СО 240 ЕКТС НАМЕСТО ЗАВРШЕН ИСПИТ ПОЛАГААТ ГЕОПОЛИТИКА НА ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
МОДУЛ ЕВРОПСКО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF105012

Меѓународно казнено право

8

3+2+2

216

4PF105112

Казнено право- применета програма

8

3+2+2

216

4PF105212

Криминологија

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF107012

Проектен менаџмент со ЕУ фондови

4

2+1+1

120

4PF103812

Јавни служби

4

2+1+1

120

4PF103912

Медиумско право

4

2+1+1

120

4PF104012

Право на осигурување

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

16+10+9

1068

 
 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

ДИПЛОМСКИ ИСПИТ

8

3+2+2

216

4PF105312

Организиран криминал и корупција

6

2+2+1

156

4PF105412

Малолетничко казнено право

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF104312

Номотехника

4

2+1+1

120

4PF104412

Комуникацијата во јавната администрација

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет
Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

13+10+7

924