Студиска програма по Меѓународно право и меѓународни односи

 

I СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF100112

Теорија на државата и правото

8

3+2+2

216

4PF100212

Уставно право

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

4PF100312 - Историја на правото

4EK100112 - Основи на економија

4PF100412 - Граѓанско општество

4PF100512 - Правосуден систем на Република Македонија


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF100612

Римско право

8

3+2+2

216

4PF100712

Социологија на правото

6

2+2+1

156

4PF100812

Политички систем

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет (1 предмет)

6

2+1+1

156

Вкупно:

30

13+9+7

804

Изборни предмети

4PF100912 - Човекови права

4PF101012 - Јавна администрација


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF101112

Основи на граѓанско и стварно право

8

3+2+2

216

4PF101212

Казнено право

8

3+2+2

216

4PF101312

Меѓународно јавно право

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 4

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

4PF101412 - Запишување на права на недвижности

4PF101512 - Дипломатско и конзуларно право

4PF101612 - Семејно право

4PF101712 - Наследно право


 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF101812

Облигационо право

8

3+2+2

216

4PF101912

Административно право и административна постапка

6

2+2+1

156

4PF102012

Трговско право

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет (1 предмет)

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

4PF102112 - Регулација на финансиски пазари

4PF102212 - Локална самоуправа


 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF102312

Право на Европска унија

8

3+2+2

216

4PF102412

Финансово право

8

3+2+2

216

4PF102512

Договорно право

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 7

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+9+7

828

Изборни предмети

4PF102612 - Пенологија

4PF102712 - Управни спорови

4EK103012 - Применета економија

4PF102912 - Оштетно право


 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF103012

Казнено процесно право

8

3+2+2

216

4PF103112

Граѓанско процесно право

6

2+2+1

156

2FP114212

Универзитетски изборен предмет (1 предмет)

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 9

4

2+1+1

120

4PF109212

Право на друштва (ЗАВРШЕН ИСПИТ-овој предмет го полагаат студентите кои

продолжуваат со студиите)

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

4PF103212 - Филозофија на правото

4PF103312 - Трудово право


ЧЕТВРТА ГОДИНА
МОДУЛ МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

VII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4EK101412

Меѓународни економски односи

8

3+2+2

216

4PF106012

Меѓународни односи

8

3+2+2

216

4PF103612

Меѓународно приватно право

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 10

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

4PF107012 - Проектен менаџмент со ЕУ фондови

4PF103812 - Јавни служби

4PF103912 - Медиумско право

4PF104012 - Право на осигурување


 

VIII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

ДИПЛОМСКИ ИСПИТ

8

3+2+2

216

4PF106112

Меѓународни организации

6

2+2+1

156

4PF106212

Политики на ЕУ

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 12

4

2+2+1

156

 

Универзитетски изборен предмет (1 предмет)

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+10+6

840

Изборни предмети

4PF104312 - Номотехника

4PF104412 - Комуникацијата во јавната администрација