Новинарство  и односи со јавноста

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF107212

Вовед во новинарството

8

3+2+2

216

4PF107412

Историја на новинарство

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од четирите понудени предмети

4PF100312

Историја на правото

          4

2+1+1

       120

4EK100112

Основи на економија

          4

2+1+1

       120

4PF100412

Граѓанско општество

          4

2+1+1

       120

4PF100512

Правосуден систем на Република Македонија

          4

2+1+1

       120

Вкупно:

         30

12+8+9

      828

 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупн

4PF107312

Основи на комуникации

8

3+2+2

216

4PF107812

Новинарска етика

6

2+2+1

156

4PF107512

Култура на комуницирање

6

2+2+1

156

UGD102712

 

Спорт и рекреација

 *

 0+0+2

 *

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF100912

Човекови права

4

2+1+1

120

4PF101012

Јавна администрација

4

2+1+1

       120

 

Универзитетски изборен предмет

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF107612

Односи со јавноста

8

3+2+2

216

4PF109412

Македонски јазик со култура на пишување и изразување

8

3+2+2

216

4PF107712

Информативни жанрови во новинарството

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF101412

Запишување права на недвижности

4

2+1+1

 120

4PF101512

Дипломатско и конзуларно право

4

2+1+1

 120

4PF101612

Семејно право

4

2+1+1

        120

4PF101712

Наследно право

4

2+1+1

        120

Вкупно:

30

12+8+7

  828

 

I V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF107912

Техники за односи со јавноста

8

3+2+2

216

4PF108012

Основи на протокол

6

2+2+1

156

4PF108112

Новинарството во печатени медиуми

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF102112

Регулација на финансиски пазари

4

2+1+1

120

4PF102212

Локална самоуправа

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

    156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF108212

Новинарството во електронски медиуми

8

3+2+2

216

4PF108312

Медиуми и општество

8

3+2+2

216

4PF106412

Јавност и јавно мислење

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат два од двата понудени предмети

4PF102612

Пенологија

4

2+1+1

120

4PF102712

Управни спорови

4

2+1+1

120

4EK103012

Применета економија

4

2+1+1

120

4PF102912

Отштетно право

4

2+1+1

        120

Вкупно:

30

12+8+7

828

 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF108412

Истражувачко новинарство

8

3+2+2

216

4PF108512

Аналитички жанрови во новинарството

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF103212

Филозофија на правото

4

2+1+1

120

4PF103312

Трудово право

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет
Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

156

4PF108712

Алтернативно решавање на спорови

6

0+0+6

144

 

ЗАВРШЕН ИСПИТ

6

2+2+1

156

Вкупно:

БЕЗ ЗАВРШЕН ИСПИТ - 4 ГОД. СТУДИИ

30

11+9+6

804

Вкупно:

СО ЗАВРШЕН ИСПИТ - 3 ГОД. СТУДИИ

30

9+7+11

804

 

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4PF108912

Човечки ресурси

8

3+2+2

216

4PF106012

Меѓународни односи

8

3+2+2

216

4PF102812

Европски институции

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата

Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF107012

Проектен менаџмент со ЕУ фондови

4

2+2+1

120

4PF103812

Јавни служби

4

2+1+1

120

4PF103912

Медиумско право

4

2+1+1

    120

4PF104012

Право на осигурување

4

2+1+1

    120

Вкупно:

30

12+8+7

828

 
 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

Задолжителни предмети

 

ДИПЛОМСКИ ТРУД

8

0+0+8

192

4PF106912

Политики на ЕУ

6

2+2+1

156

4PF106112

Меѓународни организации

6

2+2+1

156

 

Изборни предмети на единицата
Студентите избираат еден од двата понудени предмети

4PF104312

Номотехника

4

2+1+1

120

4PF104412

Комуникацијата во јавната администрација

4

2+1+1

       120

 

Универзитетски изборен предмет
Студентите избираат еден од листата на универзитетски предмети понудени предмети

6

2+2+1

 120

 

Вкупно:

30

8+7+12

780

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ СО ТРИГОДИШНИ СТУДИИ ВО ТЕКОТ НА ТРИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИРАЊЕ ПОЛАГААТ ЗАВРШЕН ИСПИТ, А НЕ ПОЛАГААТ АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ОД ТРЕТА ГОДИНА СО 6 КРЕДИТИ

СТУДЕНТИТЕ СО ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ВО ТЕКОТ НА ЧЕТИРИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИРАЊЕ ГИ ПОЛАГААТ СИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ИСПИТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, А ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ НА КРАЈОТ ЈА БРАНАТ ДИПЛОМСКАТА РАБОТА