Студиска програма по Нови технологии и материјали

 

I СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ZF107512

Општа и неорганска хемија

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација

*

0+0+2

120

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети (факултетски):

Органска хемија

Графика и дизајн

Техники на цртање

Физика

Механика


 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100112

Oснови на технолошко инжeнерство

6

3+2+2

216

2TT106112

Основи на науката за материјалите 1

6

2+2+1

156

2FI100412

Математика 2

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмети (факултетски)

Термодинамика

Аналитичка хемија


 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT106212

Основи на науката за материјалите 2

8

3+2+2

216

2TT100512

Хемија и физика на полимери

6

3+2+2

216

2ZF107812

Физичка хемија

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 4

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Развој на производ

Анализа на трудот

Основи на менаџмент

Бизнис комуникации


 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT106312

Мерења и димензионална анализа

6

3+2+2

216

2MF100412

Јакост на материјалите

8

2+2+1

156

2TT106512

Кинетика и феномени на пренос

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети (факултетски):

Биоматеријали

Операции на пренос на маса


 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT106812

Нови инженерски материјали

8

3+2+2

216

2TT106912

Планирање на експерименти

8

3+2+2

216

2TT107012

Производни технологии

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 7

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Метали и легури

Основи на автоматско управување

Градежни материјали

Технологии за пластични маси


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT105312

Композитни материјали 1

8

2+2+1

156

2TT100512

Испитување на материјалите

6

3+2+2

216

2TT107712

Завршен испит

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 9

4

2+2+1

156

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети (факултетски):

Керамика

Корозија и заштита


 

VI СЕМЕСТАР (Четиригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT107512

Композитни материјали 1

8

3+2+2

216

2TT107612

Испитување на материјалите

6

2+2+1

156

2TT108012

Нано материјали и технологии 1

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети (факултетски):

Современа уметност и дизајн

Менаџирање на текстилен отпад


 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT102612

Високоперформансни влакна

8

3+2+2

216

2TT108112

Полимерни композитни материјали

8

3+2+2

216

2TT108212

Нано материјали и технологии 2

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 10

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Основи на управување со квалитет

Заштитни материјали

Индустриски менаџмент

Рециклирање на полимерите


 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT106012

Технологии за заштита на животната средина

6

0+0+8

192

2TT103612

Принципи на избор на материјали

6

2+2+1

156

2TT103712

Дипломска работа

8

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет 4

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

8+7+12

780

Изборни предмети (Факултетски):

Интелигентни материјали

Технички текстил