Студиска програма по Текстил, дизајн и менаџмент

I СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ZF107512

Општа и неорганска хемија

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација

*

0+0+2

120

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети (факултетски):

Графика и дизајн

Техники на цртање

Физика

Механика


 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100112

Oснови на технолошко инжeнерство

6

3+2+2

216

2ZF107712

Органска хемија

6

2+2+1

156

2FI100412

Математика 2

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмети (факултетски)

Термодинамика

Аналитичка хемија


 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT104012

Дизајн на текстил и облека

8

3+2+2

216

2TT104112

Основи на менаџмент

6

3+2+2

216

2TT100612

Текстилни влакна

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 4

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Историја на облека

Основи на дизајн

Креирање на облека

Бизнис комуникации


 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT104412

Механичка текстилна технологија

6

3+2+2

216

2TT104512

Конструкција на облека 1

8

2+2+1

156

2TТ100712

Систем за квалитет и стандарди

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети (факултетски):

Структура и својства на текстил

Психологија на облекувањето


 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TТ102012

Развој на производ

6

3+2+2

216

2TТ104812

Конструкција на облека 2

8

3+2+2

216

2TТ101812

Технологија на изработка на облека 2

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 7

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Квалитет на текстил и стандарди

Костимографија

Колекција

Маркетинг и менаџмент


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

     

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TТ101812

Технологија на изработка на облека 2

8

2+2+1

156

2TТ105212

Завршен испит

6

3+2+2

216

2TТ105312

Ликовно обликување на текстил

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 9

4

2+2+1

156

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети (факултетски):

Современа уметност и дизајн

Менаџирање на текстилен отпад


 

VI СЕМЕСТАР (Четиригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT107512

Технологија на изработка на облека 2

8

3+2+2

216

2TT107612

Моделирање на облека

6

2+2+1

156

2TT108012

Ликовно обликување на

текстил

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети (факултетски):

Современа уметност и дизајн

Менаџирање на текстилен отпад


 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TТ102812

Хемиска текстилна технологија

8

3+2+2

216

2TТ105612

Нови медиуми и мода

6

3+2+2

216

2TТ105712

Менаџмент во производно претпријатие

8

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет 10

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Високо-перформансни влакна

Нега на текстил

Дизајн на заштитна облека

Печатење на текстил


 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT106012

Дипломска работа

8

0+0+8

192

2TT103612

Проектирање на технолошки процеси

6

2+2+1

156

2TT103712

CAD/CAM во текстилно инженерство

6

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет

6

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет 11

4

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

8+7+12

780

Изборни предмети (Факултетски):

Интелигентен текстил

Технички текстил