Студиска програма по текстилно инженерство

I СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ZF107512

Општа и неорганска хемија

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација

0

0+0+2

120

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети (факултетски):

Графика и дизајн

Техники на цртање

Физика

Механика


 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100412

Математика 2

8

3+2+2

216

2TT100112

Oснови на технолошко инжeнерство

6

2+2+1

156

2ZF107712

Органска хемија

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмети (факултетски)

Термодинамика

Аналитичка хемија


 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100512

Хемија и физика на полимери

8

3+2+2

216

2TT100612

Текстилни влакна

8

3+2+2

216

2ZF107812

Физичка хемија

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 4

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Основи на менаџмент

Основи на дизајн

Систем за квалитет и стандарди

Бизнис комуникации


 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF107512

Технологија на предење

8

3+2+2

216

2FI100112

Технологија на текстил

6

2+2+1

156

2TT101312

Креирање на облека

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети (факултетски):

Историја на облека

Костимографија


 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT101712

Конструкција на облека

8

3+2+2

216

2TT101812

Технологија на изработка на облека 1

8

3+2+2

216

2TT101612

Машини и уреди во конфекциско производство

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 7

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Квалитет на текстил и стандарди

Развој на производ

Високо-перформансни влакна

Мерење и автоматика


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100612

Моделирање на облека

6

2+2+1

156

2TT100512

Технологија на изработка на облека 2

8

3+2+2

216

 

Изборен предмет 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

2ZF107812

ЗАВРШЕН ИСПИТ

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети (факултетски):

Анализа на трудот

Менаџмент во производно претпријатие


 

VI СЕМЕСТАР (Четиригодишни студии)

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT100512

Технологија на изработка на облека 2

8

3+2+2

216

2TT100612

Моделирање на облека

6

2+2+1

156

2TT102812

Заштитен текстил и облека

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети (факултетски):

Анализа на трудот

Менаџмент во производно претпријатие


 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT102812

Хемиска текстилна технологија

8

3+2+2

216

2TT103012

Испитување на текстилот

8

3+2+2

216

2TT102912

Примена на текстил во композити

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 10

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети (факултетски):

Примена на ензими

Нега на текстил

Планирање на експерименти

Печатење на текстил


 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2TT103512

ДИПЛОМСКА РАБОТА

8

0+0+8

192

2TT103612

Проектирање на технолошки процеси

6

 2+2+1

156

2TT103712

CAD/CAM во текстилно инженерство

6

 2+2+1

156

 

Изборен предмет 12

4

 2+1+1

 120

 

Универзитетски изборeн предмет 4

6

 2+2+1

156

 

Вкупно:

30

 8+7+12

780

Изборни предмети (Факултетски):

Интелигентен текстил

Технички текстил