Документи што се потребни во МВР за регулирање на привремен престој во РМ

1. Решение за престој добиено од амбасада/конзулат на РМ (од државата каде што лицето аплицирало).

2. Договор за закуп на стан, заверен кај нотар.

3. Фотокопија од пасош, заверена кај нотар.

4. Здравствено осигурување со важност од 1 (една) година.

5. Потврда од факултет.

6. Фотокопија од сметка во банка.

7. Уплата за дозвола за престој (три уплатници: 240 денари, 926 денари и 1.240 денари).