Одбрана на завршни теми на Факултетот за медицински науки

Студентите на Студиската програма за дипломиран стручен физиотерапевт на Факултетот за медицински науки почнаа со одбраните на завршните теми...

Семинар за физиотерапевти на ФМН

Факултетот за медицински науки во соработка со Здружението за физиотерапевти на РМ, денес (26 октомври) со почеток во 11.30 часот, одржа семинар на тема „Физиотерапевтски пристап кај децата со Даунов синдром“...

Студентите од ФМН следеа операција на око преку видеоконференциска врска

Трој­ца ле­ка­ри од Оч­но­то од­де­ле­ние при Kли­нич­ка­та бол­ни­ца во Штип, во при­су­ство на д-р Иван Сте­фа­но­виќ од Оч­на­та кли­ни­ка во Бел­град, де­не­ска прв­пат из­ве­доа опе­ра­ци­ја на от­во­ре­но око спо­ред фа­ко-ме­то­дот...

Проф. д-р Бистра Ангеловска - претседател на Фармацевтската комора

Проф. д-р Бистра Ангеловска од Факултетот за медицински науки неодамнабеше избрана за претседател на Фармацевтската комора на Република Македонија...

05/06/2017
Се информираат студентите на прв циклус на студии дека рокот за заверка на парен семестар и пријавување на испити само во Јунска Втора испитна сесија 2017...