Универзитетски изборен предмет за прв циклус

 

Изборни предмети – Универзитет:

Универзитетски изборни предмети

(за 180/240 ЕКТС се избират 3/4 предмети)

 

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

Прва година

 

UGD100112

Странски јазик 1 – Англиски јазик 1*

6

0+0+4

156

UGD100212

Странски јазик 1 – Италијански јазик 1*

6

0+0+4

156

UGD100312

Странски јазик 1 - Германски јазик 1*

6

0+0+4

156

UGD100412

Странски јазик 1 – Француски јазик 1*

6

0+0+4

156

UGD100512

Странски јазик 1 – Шпански јазик 1*

6

0+0+4

156

UGD100612

Странски јазик 1 – Руски јазик 1*

6

0+0+4

156

Втора година

 

UGD100712

Странски јазик 2 – Англиски јазик 2**

6

0+0+4

156

UGD100812

Странски јазик 2 – Италијански јазик 2**

6

0+0+4

156

UGD100912

Странски јазик 2 - Германски јазик 2**

6

0+0+4

156

UGD101012

Странски јазик 2 – Француски јазик 2**

6

0+0+4

156

UGD101112

Странски јазик 2 – Шпански јазик 2**

6

0+0+4

156

UGD101212

Странски јазик 2 – Руски јазик 2**

6

0+0+4

156

Трета година

 

UGD101412

Математика

6

2+2+1

156

UGD101512

Филозофија

6

2+2+1

156

UGD101612

Етика

6

2+2+1

156

UGD101712

Македонски јазик

6

2+2+1

156

UGD101812

Претприемништво

6

2+2+1

156

UGD101912

Заштита на животната средина

6

2+2+1

156

UGD102812

Договорно право

6

2+2+1

156

Четврта година

 

UGD102212

Основи на туризмот

6

2+2+1

156

UGD102312

Наука за Земјата

6

2+2+1

156

UGD102412

Физика

6

2+2+1

156

UGD102512

Биологија

6

2+2+1

156

UGD102612

Здравствена заштита

6

2+2+1

156

UGD102012

Историја на уметност

6

2+2+1

156

UGD102112

Национална историја

6

2+2+1

156