Центрите се формираат заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражувачката и наставно-образовната работа, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и достигнувањата, како и за изведување на информатички и информациско-документациски активности.

Според Статутот, центрите се формираат со согласност со потребите на единиците.

Во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ функционираат следниве центри: