Студиска програма Економија на европската унија

Eдногодишни студии - 60 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK200112

Напредна економија

6

156

4EK201812

Глобална економија

6

156

4EK201912

Економија на Европска интеграција

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

4EK203212 - Социјална политика и пазар на труд
4EK202112 - Фискален систем и фискална политика на ЕУ
4EK202212 - Европски монетарен систем и монетарна унија
4EK202312 - Зедничка аграрна политика
UGD203212 - Методологија на научно истражувачка работа
UGD202312 - Применета анализа на податоци


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK202412

Право и регулатива на ЕУ

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876