Студиска програма Финансии и банкарство

Eдногодишни студии - 60 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK203312

Современи концепции на пари

6

156

4EK203412

Корпоративни финансии

6

156

4EK203512

Комерцијално и инвестиционо
банкарство

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

4EK203712 - Управување со финансиски институции
4EK203812 - Управување со финансиски инструменти
4EK204012 - Управување со кредитен ризик
4EK204112 - Глобални електронски плаќања
UGD203212 - Методологија на научно истражувачка работа
UGD202212 - Применета анализа на податоци


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK203612

Банкарски ризици

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876