Студиска програма Финансиско известување и ревизија

Eдногодишни студии - 60 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK202512

Финансиско известување

6

156

4EK201412

Анализа на финансиски извештаи

6

156

4EK202612

Ревизија

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

4EK202812 - Интерна ревизија
4EK202912 - МСФИР(меѓународни стандарди за финансиско известување и ревизија)
4EK203012 - Финансирање на претпријатија
4EK201012 - Организационо однесување
UGD203212 - Методологија на научно истражувачка работа
UGD202212 - Применета анализа на податоци


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK202712

Управување со трошоци

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876