Студиска програма Здравствен менаџмент

Eдногодишни студии - 60 ЕКТС

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK201512

Eкономика во здравството

6

156

4EK200212

Финансиски менаџмент

6

156

4EK201612

Менаџмент и лидерство во
здравството

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

4EK200412 - Менаџмент на човечки ресурси
4EK200612 - Стратегиски менаџмент
4EK200512 - Менаџмент на мал бизнис
4EK200812 - Менаџмент информациони системи
UGD203212 - Методологија на научно истражувачка работа
UGD202312 - Применета анализа на податоци


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

4EK201712

Здравствена статистика и здравствени информациски системи

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876