Студиска програма по Автоматизација и процеси 

Студиска програма во траење од една години (60 ЕКТС)

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2ЕТ200112

SCADA системи

6

156

2ЕТ200212

Физика на електрооптички системи

6

156

2ЕТ200312

Специјални електрични машини во автоматика

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2ЕТ200412

Случајни процеси

6

156 

 

Изработка на магистерски труд

24

 

 

Вкупно:

30

156


Студиска програма во траење од две години (120 ЕКТС)

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2ЕТ200912

Физика на електро-оптички системи 

8

216

2ЕТ201012

Системи за аквизиција, мониторинг и мерење

8

216

2ЕТ201112

Операциони истражувања  

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно: 

30

828


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2ЕТ201212

Енергетски преобразувачи во системи за управување

8

216

2ЕТ201312

Случајни процеси

8

216

2ЕТ201412

Современа регулација на електромоторни погони

6

156

 

Факултетски изборен предмет 3

4

120

 

Факултетски изборен предмет 4

4 120

 

Вкупно:

30

828


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2ЕТ201512

SCADA системи

8

216

2ЕТ201612

Индустриска роботизација

8

216

2ЕТ201712

Специјални електрични машини во автоматика

8

216

 

Универзитетски изборен предмет

6

156

 

Вкупно:

30

804


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Изработка на магистерски труд

30

 

 

Вкупно:

30

 

Факултетски изборен предмети 1

2ЕТ201812 - FPGA и FLA системи за автоматизација
2ЕТ201912 - Примена и програмирање на PLC

Факултетски изборен предмети 2

2ЕТ200712 - Моделирање на процеси за одржливи технологии
2ЕТ200812 - Енергетска ефикасност на процеси

Факултетски изборен предмети 3

2ЕТ202012 - Теорија и модели на одлучување (Моделирање и менаџмент на ризик)
2ЕТ202112 - Применета физика во биомедицински истражувања

Факултетски изборен предмети 4

2ЕТ202212 - DSP системи за автоматизација
2ЕТ202312 - Софтверски пакети во системи за автоматизација